Nieuws & voorbeelden


Meer nieuwsMeer voorbeelden

Samen voor betere matches


De vraag naar werknemers verschilt sterk per sector en regio. Op sommige plekken staan werkgevers te springen om mensen die aan de slag kunnen, terwijl op andere plekken nauwelijks meer werk is. Ondertussen zijn er genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Het lukt niet altijd goed om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen gerichter samen om de matching in de arbeidsmarktregio’s te verbeteren. Gemeenten en UWV brengen personen in hun bestanden in beeld. Het onderwijs ontwikkelt bijscholings- en omscholingsroutes. Werkgevers zijn bereid om iedereen die werkfit en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek aan te bieden.

Perspectief op Werk geeft een impuls aan deze samenwerking en investeert in regionale actieplannen, het delen van leerervaringen en het breder toepasbaar maken van succesvolle werkwijzen.

Placeholder

Actieplannen

Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben een actieplan geschreven. Elk actieplan is maatwerk en benoemt aan welke activiteiten gemeenten, UWV, regionale werkgevers en onderwijsinstellingen werken om kansen op de arbeidsmarkt te verzilveren. Dit zijn bestaande initiatieven die al lopen in de regio, maar ook nieuwe initiatieven naar aanleiding van de veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Perspectief op Werk versterkt en verbindt deze activiteiten met een financiële impuls van tweemaal €1 miljoen in 2019 en 2020. De actieplannen en contactpersonen zijn te vinden op deze website.

Regionale actieplannenContactpersonen regio's

Leeragenda

De 35 arbeidsmarktregio’s werken hard aan een gezamenlijke opdracht: zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk begeleiden. Het vraagstuk is overal gelijk, maar de lokale en regionale omstandigheden zorgen er voor dat de uitvoering verschilt. En dat is interessant! Dat betekent namelijk dat we van elkaar kunnen leren. Met de leeragenda delen we met professionals van de overheid, onderwijs, vakbonden en werkgevers kennis en ervaringen over de 7 meest voorkomende onderwerpen. Ook organiseren we intervisiesessies voor professionals in de arbeidsmarktregio’s. De kennis die we samen opdoen maken we breed toepasbaar. Bekijk per onderwerp hoe je mee kan doen en welke resultaten beschikbaar zijn.


Meer over de leeragenda
Contact
Placeholder
Placeholder

Ondersteuning van de regio’s

In het ondersteuningsteam zijn alle bij de intentieverklaring betrokken partijen plus de vakbeweging vertegenwoordigd. De vertegenwoordiging van de partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend gebeurt door: VNO-NCW, SZW, De Programmaraad, UWV, VNG, G4 en SBB.

Gezamenlijk hebben zij als taak de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van de actieplannen. Het ondersteuningsteam vervult hierbij ook een verbindende rol tussen de arbeidsmarktregio’s en organiseert de landelijke bijeenkomsten en de leeragenda. Daarnaast wordt vanuit het ondersteuningsteam de landelijke, organisatiegerichte en regionale communicatie ondersteund en afgestemd. Hier stellen zij verschillende materialen voor beschikbaar.

Gesprekken met de regioCommunicatiemateriaalLandelijke bijeenkomstenContactpersonen

Lerende evaluatie

Verhalen uit de praktijk maken de opbrengst van een actieplan nog tastbaarder. Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk is dat we kunnen leren van de praktijkervaringen uit de actieplannen om daarmee de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s te versterken. Deze evaluatie moet inzicht geven in wat de verschillende (soorten van) activiteiten extra teweeg hebben gebracht in het proces van arbeidstoeleiding in de regio’s. Er is hierbij gekozen voor een aanpak met een lerende evaluatie. KplusV zal al tijdens de looptijd bevindingen communiceren en waar nodig adviseren welke verbeteringen mogelijk zijn. Alle regio’s krijgen deze rapportages.

Meer info
Placeholder