Een zelf evaluerende arbeidsmarktregio

Redactie Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

Foto: Gerard Burgers

Vanaf de vacature naar de aanlevering van werkzoekenden, tot en met de plaatsing en nazorg. Er is altijd ruimte voor optimalisatie. Om dit proces effectiever en duurzamer te laten verlopen hebben de gemeenten, UWV en het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) het APK-rapport ontwikkeld. Een rapport met concrete resultaten, conclusies en aanbevelingen waarmee de arbeidsmarktregio de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers continu verbetert en de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf gaat. De impuls van Perspectief op Werk wordt onder andere ingezet om het APK onderzoek verder te verdiepen en verbreden.

“Bij het WSP wordt voor elke vacature en elke kandidaat uitgebreid geregistreerd welke factoren een rol hebben gespeeld bij het al dan niet succesvol zijn van de match. Dit kunnen factoren zijn als motivatie, klik met de kandidaat en passende werkervaring. Vervolgens worden er bijeenkomsten georganiseerd met professionals van alle ketenpartners waar knel- en koesterpunten worden benoemd. Op basis daarvan wordt de rapportage opgesteld waarin ook aanbevelingen worden opgenomen”, legt Werner van der Linden, programmamanager Perspectief op Werk, uit. 

Guido van Elsloo, afdelingshoofd bij RSD de Liemers, is trekker van het APK-project. RSD de Liemers is voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Hij vindt dat er naar de kwaliteit van het hele keten gekeken moet worden. Guido: “Je kunt wel zeggen dat het WSP werkgevers moet vinden die bereid zijn om banen aan te bieden aan kwetsbare werkzoekenden. Maar aan de andere kant moeten wij werkzoekenden aanbieden die zodanig werk-fit zijn, dat ze ook kunnen worden bemiddeld door het WSP. Als je niet oppast kom je tegenover elkaar te staan. Daarom moet je optimaal samenwerken in die keten en daar is de APK voor bedoeld. Met het APK-rapport maken we inzichtelijk wat de kwaliteit is van de aanlevering van kandidaten, hoeveel daarvan ook daadwerkelijk worden bemiddeld, welke factoren een rol spelen bij een succesvolle plaatsing en wat we daar gezamenlijk aan kunnen doen.”

Factoren en aanbevelingen

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt wordt door werkgevers het ontbreken van passende werkervaring en passende opleiding als voornaamste reden genoemd voor een niet succesvolle match. Ook het ontbreken van een klik met de kandidaat wordt vaak genoemd als reden om een werkzoekende niet aan te nemen. Zo blijkt uit het APK-rapport. “Aan de hand van deze uitkomsten blijkt dat we ervoor moeten zorgen dat werkgever en werknemer elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld door evenementen. Daarnaast is het belangrijk om de kandidaat echt goed te kennen, zodat ze zoveel mogelijk op passende vacatures en bij passende werkgevers worden voorgesteld. Ook zullen we alle beschikbare lopende leer-werktrajecten inzichtelijk maken”, zegt Werner. Taalvaardigheid kan ook een reden zijn om een kandidaat niet aan te nemen. “Dat is voor ons een signaal dat wij meer moeten investeren in de taalvaardigheid van onze klanten. Aan de andere kant kunnen we het WSP vragen op zoek te gaan naar werkgevers waarbij taalvaardigheid minder belangrijk is. In beide gevallen leert de APK ons dingen waarop we onze aanpak kunnen aanpassen”, vervolgt Guido.

Een continue meting 

Er zijn tot nu toe twee APK onderzoeken uitgevoerd,  APK 1 diende als verkenning en  APK 2 was een verdieping. Het is de bedoeling in maart met APK 3 te starten. Over de invulling van APK 3 wordt nog overlegd. “Het liefst zie ik een structurele toepassing van APK. In plaats van een meting van 1 keer per jaar, moet constant zichtbaar zijn hoeveel bemiddelbare klanten ik binnen RSD de Liemers in mijn bestand heb en hoeveel daarvan actief is voorgesteld. En aan de kant van het WSP moet continu duidelijk zijn hoeveel vacatures er zijn opgepakt en hoeveel bemiddelingen hebben geleid tot een duurzame plaatsing”, aldus Guido. “Met de APK kunnen we gestructureerd meten hoe we het met zijn allen doen en blijven we in gesprek, zodat we ons echt kunnen verbeteren. Dit zouden andere regio’s als voorbeeld kunnen nemen. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging. Het WSP heeft de opgave om zoveel mogelijk mensen per jaar te plaatsen. UWV en de gemeenten hebben allemaal een net iets andere opvatting over hoe het WSP haar taak in moet vullen. Overall hebben we dezelfde doel en daar concentreren we ons op. We moeten ons doel voor ogen houden. En dat doel is ervoor te zorgen dat iemand die lang thuis heeft gezeten een duurzame baan vindt”, sluit Werner vastberaden af.