Eerste bijeenkomst UWV regiocoördinatoren Perspectief op Werk

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

Op 6 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de mensen die zich namens UWV bezighouden met de uitvoering van de Perspectief op Werk plannen. Met 32 deelnemers waren bijna alle regio’s aanwezig. Deze eerste bijeenkomst was bedoeld om onderling kennis te maken en wat extra achtergrond informatie te krijgen over Perspectief op Werk.  

In het eerste deel van het programma werd iedereen bijgepraat over het traject dat Perspectief op Werk tot nu toe heeft doorlopen, over de rollen van de verschillende partijen (ministerie SZW, (centrum)gemeenten, VNO-NCW, UWV) en over de regionale actieplannen. In het tweede deel van het programma zijn de deelnemers in groepen uiteen gegaan, zoveel als mogelijk met regiocoördinatoren uit de buurtregio’s. In deze groepen is nader kennisgemaakt en is aan de hand van een aantal stellingen met elkaar gediscussieerd. 

Samen in gesprek

Uit de gesprekken bleek dat de eigen opdracht over het algemeen redelijk helder is, al is het in deze fase soms nog zoeken naar de rol en de positie in de netwerken. Wat zijn voor UWV belangrijke of juist gecompliceerde projectonderdelen en hoe verhouden die zich tot de samenwerking en de realisatie van de plannen in zijn totaliteit? Dit soort vragen speelt bijvoorbeeld een rol wanneer in het plan de ontwikkeling van een ICT-tool is opgenomen die niet aansluit bij de infrastructuur van UWV of wanneer er andere initiatieven zijn die niet direct passen bij de eigen uitvoeringspraktijk. 

De rol die de UWV coördinator speelt blijkt ook per regio verschillend. In het ene geval bestaat de rol uit het bij elkaar brengen van intern en extern en het uitzetten van de lijnen, in het andere geval is men als projectleider verantwoordelijk voor een deelproject van het Perspectief op Werk-plan. Valkuil kan zijn dat men aan teveel ontwikkelingen tegelijkertijd wil bijdragen. 

Omdat de plannen vaak zijn geschreven voordat de coördinatoren werden ingeschakeld, is het soms lastig om zich het plan eigen te maken en zich een beeld te vormen van de specifieke acties. In sommige regio’s is sprake van een waaier aan projecten en alleen al het overzicht krijgen kost tijd. Het papier is geduldiger dan de praktijk, en het is zeker een opgave om de plannen te verwerkelijken. 

Netwerken

Het tempo van realisatie van de Perspectief op Werk-actieplannen verschilt per regio en is afhankelijk van een aantal factoren: is er sprake van een bestaande en bestendige netwerkstructuur waarin partijen elkaar goed weten te vinden, bijvoorbeeld binnen het verband van het Regionale Werkbedrijf? Of staat de samenwerking binnen de regio nog in de kinderschoenen? Of is er juist een overdaad aan samenwerking en kent de regio een wirwar aan beleidstafels, stuurgroepen en andere gremia zodat het onduidelijk is wat door wie kan worden besloten? Ook het feit of er aan de kant van de (centrum)gemeenten en werkgeversorganisatie(s) een trekker is benoemd, is van groot belang. De contactpersonen bij gemeenten zijn daarbij beter bekend dan die van de werkgevers. Het blijkt soms lastig om de werkgevers te betrekken bij de uitvoering van de plannen, ook omdat niet altijd duidelijk is wie hun aanspreekpunt is. 

Tegelijk loopt een aantal coördinatoren ook al tegen praktische vraagstukken aan als: hoe stel je een goed uitvoeringsplan op, hoe kun je functionarissen werven die vanuit de Perspectief op Werk-middelen worden gefinancierd, of hoe koop je sommige middelen in? 

Een goed begin

Alles overziend was het een goede bijeenkomst en is er genoeg gespreksstof om een volgende keer over door te praten. Dan kan het gaan om een uitwisseling van succesvolle of kansrijke regionale initiatieven, of over praktische handvatten bij de uitvoering van projecten.