Lerende evaluatie

We willen leren van wat de verschillende arbeidsmarktregio’s tegenkomen bij de uitvoering van de actieplannen. Wat brengen de activiteiten van Perspectief op Werk extra teweeg brengen in het versterken van de samenwerking, verbeteren van de werkwijzen en het matchen van werkzoekenden en werkgevers?

Onderzoeksbureau KplusV zal tijdens de looptijd van Perspectief op Werk de leeropbrengsten in de regio’s continu monitoren, bevindingen communiceren en waar nodig adviseren welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit noemen we lerend evalueren. Zo maken we zichtbaar: wat kunnen we van elkaar leren? Wat is zinvol om voort te zetten? Waar of waarom leveren bepaalde nuttig geachte activiteiten niet op wat ervan verwacht werd? Met deze inzichten kan je tussentijds bijsturen in de uitvoering van de projecten.

Leerervaringen delen

Alle regio's krijgen de (tussentijdse) rapportages van de lerende evaluatie. Daarvoor is het wel belangrijk om je ervaringen te delen met KplusV. We beperken de extra belasting zoveel mogelijk. Daarom zal KplusV zich grotendeels baseren op:

  • Regionale voortgangsrapportages (die al zijn afgesproken met SZW)
  • Regionaal evaluatiedocument aan het einde van Perspectief op Werk (die al zijn afgesproken met SZW)
  • Bevindingen van adviesbureau Lysias met de leeragenda
  • Landelijke- en regionale bijeenkomsten van Perspectief op Werk.
  • Informatie vanuit het ondersteuningsteam

Daarnaast voert KplusV gedurende de gehele periode interviews uit met partijen uit de verschillende arbeidsmarktregio's. KplusV selecteert daarvoor 12 arbeidsmarktregio's. Wil je zelf een bijdrage leveren aan dit onderzoek, neem dan contact op met Maxime Kalse van KplusV

Voor het onderzoek ontvangt KplusV graag van iedere regio de regionale voortgangsrapportages en het regionaal evaluatiedocument. We vragen je deze rapportages direct na vaststelling te sturen naar Maxime Kalse

Evaluaties en factsheets

Op 18 maart is de door KplusV uitgevoerde tussenevaluatie van Perspectief op aan de Tweede Kamer aangeboden. De tussenevaluatie geeft inzicht in de impuls die is uitgegaan vanuit PoW voor de periode vanaf de start t/m Q4 2020 en biedt aanknopingspunten om daar waar nodig bij te sturen en/of aspecten aan te scherpen. Het rapport gaat in op de totstandkoming en aanleiding van PoW, de uitvoering van de doe-agenda in regio's en de impuls van PoW op de samenwerking in de verschillende arbeidsmarktregio's. Het gehele rapport is hier te lezen.

Naast de tussenevaluatie deelt KplusV via verschillende factsheet haar bevindingen met de verschillende regio's. De factsheets verschijnen in de nieuwsbrief van Perspectief op Werk en zijn ook hieronder terug te vinden.

Levendige evaluatie met verhalen uit de praktijk

Verhalen uit de praktijk maken de opbrengst van een actieplan nog tastbaarder. Gebruik bij voortgangsrapportages dan ook extra materialen zoals filmpjes, beeldmateriaal, testimonials, artikelen of infographics. Op die manier gaan de ervaringen en inzichten meer leven en wordt het effect van Perspectief op Werk nog groter.

Heb je extra materiaal gemaakt? Deel dit dan ook met de andere arbeidsmarktregio’s via de website en nieuwsbrief.

Heb je vragen of suggesties over het evaluatietraject? Laat het ons weten via contact. Wij kijken uit naar de eerste opbrengsten!

Door gesprekken met de regio's helpt het ondersteuningsteam bij het opstellen van de evaluatie.

Eigen evaluatie

De gelden uit Perspectief op Werk zijn decentralisatie-uitkeringen. Het is aan de regio’s zelf om te bepalen hoe zij het resultaat van Perspectief op Werk willen monitoren en evalueren. Het ondersteuningsteam helpt graag met goede voorbeelden van verantwoordingsmodellen.

Voor jullie eigen evaluatie en monitoring zijn dit wellicht handige vragen om te beantwoorden.