Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak? Ervaringen uit Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle

Redactie Leeragenda, Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

De coronamaatregelen treffen ieder bedrijf en iedere sector. Toch zijn de gevolgen per bedrijf zeer verschillend. Sommige bedrijven zijn volledig stilgevallen, waardoor banen op het spel staan. Terwijl andere bedrijven op volle toeren draaien en een handen tekort hebben. Dit vraagt om een gerichte en snelle mobiliteitsaanpak. Vier arbeidsmarktregio’s vertellen hoe ze omgaan met de grote veranderingen op de arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam

Selma Nijhof – Directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam en binnen het Regionaal Werkcentrum operationeel verantwoordelijk vanuit UWV en gemeenten.

“In Groot-Amsterdam hebben wij in juni dit jaar het Regionaal Werkcentrum opgericht. Het werkcentrum begeleidt personeel en bedrijven in trajecten van werk naar werk. Dat doen we door werkgevers met elkaar en onze partners in de regio te verbinden. Daarnaast nemen wij ook zelf initiatieven om samen met werkgevers werkloosheid te voorkomen.

Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst brengen we de behoefte van de werkgever in kaart. Heeft hij of zij een tekort aan medewerkers? Of juist een overschot? En in het laatste geval: Wil hij een bedrijf vinden waar zijn medewerkers passend werk kunnen uitvoeren? Zo ja, onder welke voorwaarden wil hij dat dan? Nadat we de behoefte van de werkgever hebben vastgesteld, brengen wij de werkgever in contact met regionale werkgevers en partners in verschillende sectoren. Samen zoeken we naar oplossingen en instrumenten om deze werkgever te helpen met zijn personeelsprobleem.

Een voorbeeld: Sinds de coronacrisis zitten veel medewerkers van Schiphol thuis. Sommige werkgevers weten personeel op een creatieve manier aan het werk te houden. Zo werken grondstewardessen en bagagemedewerkers van de luchthaven nu tijdelijk bij webwinkel Vouchervandaag.nl. Het Regionaal Werkcentrum ondersteunt dergelijke trajecten van werk naar werk. Ook starten we samen met werkgevers trajecten op. In de tussentijd houden wij contact met de werkgevers en bewaken de voortgang. Wanneer de situatie verandert begeleiden wij deze verandering. Dat kan een terugkeer van de medewerkers naar het uitlenende bedrijf zijn. Ook informeren wij werkgevers over de landelijke en gemeentelijke steunregelingen waar bedrijven aanspraak op kunnen maken.

Mensen direct van werk naar werk bemiddelen is niet altijd mogelijk. Soms moet er iets meer gebeuren, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding. We kijken per persoon, per bedrijf en per verbinding wat er nodig is en wat mogelijke oplossingen zijn. Zo creëren we nu voor duizend medewerkers op Schiphol een skills paspoort. Zo’n paspoort geeft inzicht in iemands talenten en ambities. Dat helpt bij het bemiddelen van deze mensen naar andere sectoren, of bij het kiezen van een (vervolg)opleiding.

We zijn nu bezig het Regionaal Werkcentrum door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Hiervoor verbinden we alle relevante werkgevers, uitzendorganisaties, loopbaan- en scholingsinstituten en andere belangrijke partijen. Zo is House of Skills goed in het naar voren brengen van de skills die mensen hebben. Samen kunnen we veel sneller werken en hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden.”

Wat kunnen andere regio’s hiervan leren?

“Kijk hoe andere regio’s het aanpakken en leer daarvan. En doe het niet alleen, maar werk samen met partners in de regio. Ieder heeft zijn eigen product en eigen core business. Samen kunnen we veel succesvoller zijn. Dat lijkt een inkoppertje, maar neem de tijd om het ook echt te organiseren.” 

Waar word je blij van?

“Successen maken me heel erg blij. Dat kan een succesvolle bemiddeling zijn, maar ook een nieuw perspectief voor medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding. Het geeft me voldoening als we bedrijven kunnen ondersteunen. Zeker bij mkb’s zien we veel pijn. En ik ben erg blij met de goede samenwerking tussen de publieke- en private partijen. De ontwikkeling is in volle gang, maar we omarmen de samenwerking allemaal.”


Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht


Steven Baak - Regiocoördinator Utrechtse werktafel en Perspectief op Werk  

Door de coronacrisis wordt de doelgroep waar wij ons op richten veelzijdiger. Naast de huidige groep werklozen, verwachten we dat een deel van ons reeds bemiddelde bestand terugvalt in een uitkering. Daar komt de ‘van werk naar werk’ doelgroep bovenop. Voor deze laatste groep hebben wij Midden-Utrecht Werkt Door opgezet. Wat we doen is het bij elkaar brengen van werkgevers, zodat we vraag en aanbod van werk op elkaar kunnen afstemmen. 

Het initiatief is van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, UWV en sociale partners en is onderdeel van de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt Midden Utrecht. Het voordeel is dat wij al voor corona hele goede contacten hadden met de werkgevers in de regio.  We hebben sinds 2015 een netwerkorganisatie, MU – Mobiliteit Utrecht, waar 150 bedrijven bij zijn aangesloten en werk naar werk bemiddeling centraal staat. Vanwege de crisis, waardoor de doelgroep en problematiek anders is dan bij Mobiliteit Utrecht, hebben we Midden-Utrecht Werkt Door opgericht.

Deze hele situatie is nieuw voor ons. Normaal richten we ons op ondernemers die personeel zoeken en kandidaten met een uitkering die werk zoeken. We kennen de werkzoekenden en weten welke competenties en vaardigheden ze hebben. Met Midden-Utrecht Werkt Door richten we ons op de ondernemers en kennen de medewerkers niet. Waar nodig krijgen ze ondersteuning, maar de bemiddeling regelen de bedrijven onderling. Dat is ook wel nodig, zodat we snel kunnen handelen. Waar we tegenaan lopen is dat bedrijven uit dezelfde branche minder snel geneigd zijn om personeel uit te lenen, vanwege concurrentie. Dit verschilt per sector en bedrijf. We hebben in de fastfood twee bedrijven aan elkaar gekoppeld en dit heeft snel en een succesvolle uitwisseling van personeel opgeleverd. In de beveiligingsbranche hebben we andere ervaringen. Daar leent men niet zo snel personeel uit aan de “concurrent”. Dat is jammer, want er zijn kansen voor doorleen op hetzelfde vakgebied maar een dergelijk bedrijf laat het personeel dan dus liever thuis op de bank zitten. Dat kunnen ze ook nog wel even volhouden, omdat daar onder andere de NOW tegenover staat. Ook wel frustrerend om in dit verband te zien dat steunmaatregelen medewerkers op de bank laat zitten die in andere sectoren hard nodig zijn. Overigens bemiddelen we ook nog volop kandidaten die al langer een uitkering ontvangen naar bedrijven die nu door de crisis extra personeel zoeken. 

Wat kunnen andere regio’s van jullie leren?

Alle arbeidsmarktregio’s zouden zoiets moeten opzetten of integreren in de bestaande dienstverlening voor werkgevers. Ik zie dat we bedrijven echt kunnen helpen en kan me niet voorstellen dat er arbeidsmarktregio’s zijn die zeggen dat het niet nodig is. Er zijn nog te veel sectoren die hulp kunnen gebruiken, zoals de evenementensector, horecabranche, beveiligingswereld en transport. Zet dit dus vooral overal op. 

Waar word je blij van?

Ik ben blij dat we een succesvolle bijdrage kunnen leveren tijdens deze crisis en kunnen voorkomen dat mensen in de uitkering komen en dat bedrijven omvallen. Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant 

Inge Willems – Manager van het regionaal werkbedrijf en WSP.

Veel bedrijven worden momenteel door noodregelingen in de lucht gehouden. Er komt een moment dat die regelingen stoppen, waardoor werknemers ontslagen kunnen worden en zzp’ers (een deel van) hun werk kunnen verliezen. Wanneer dat gebeurt willen wij voor deze mensen klaarstaan. Wij gaan door met wat we al deden in de regio voor werkzoekenden, maar breiden de doelgroep uit naar werkenden en zzp’ers. Daarom hebben we een nieuw project opgezet onder de noemer ‘loopbaan en mobiliteit’, waarmee we iedereen die behoefte heeft ondersteunen. 

Binnen dit project gaan we een paar dingen doen. Op 15 juli lanceren we een website die fungeert als routewijzer. Je kunt er terecht voor advies, vragen, informatie over opleidingen, regelingen, online sollicitatietrainingen en zelfs voor een gratis gesprek met een loopbaanadviseur. Het is een soort eerste hulp en vooral bedoeld om mensen door te verwijzen. Om de drempel te verlagen, kijken we hoe het werkt dat de loopbaanadviseurs in de bibliotheek van een gemeente gaan zitten om daar loopbaanadvies te geven. Daarnaast gaan onze accountmanagers van het werkgeversservicepunt meer de verbinding zoeken met werkgevers waarvan werknemers hun baan kwijtraken en dreigen door te vallen naar de WW. We kijken onder andere of deze werknemers naar bedrijven kunnen doorstromen met krapte aan personeel. Bijvoorbeeld van catering of horeca naar beveiliging, schoonmaak of techniek. 

Waar word je blij van?

Tijdens de coronacrisis is het belangrijk om snel te handelen. En dat kan wel eens spannend zijn met zoveel partijen. Maar het is gelukt en daar ben ik blij om. Ik word nog blijer als we straks heel veel mensen weten te bereiken met de routewijzer, waardoor mensen bewust aan de slag gaan met hun loopbaan en hun werk.

Wat kunnen andere regio’s van jullie leren?

Nieuwe situaties vragen om nieuwe oplossingen. We hebben nu een situatie waarin het nodig is om een breed arbeidsmarktbeleid te voeren. Dus ook werkenden en zzp’ers ondersteunen. En steeds kijken wat er nodig is op welk moment om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Vasgen Cekem – Commercieel manager bij Werkgeversservicepunt Rijnmond

Toen het coronavirus in Nederland uitbrak, hebben we meteen contact gezocht met werkgevers om te peilen hoe het met hen gaat, welke impact het coronavirus op de bedrijfsvoering heeft en welke maatregelen ze treffen. Wij merkten dat ondernemers, met alle emoties van dien, ongewis waren over wat de toekomst gaat brengen voor hun onderneming. Vanuit die gesprekken werd al gauw een trend inzichtelijk in welke sectoren de bedrijven minder werk hadden en in welke sectoren er juist meer werk ontstond en daarmee de vraag naar meer medewerkers. 

Hierop heeft het Werkgeversservicepunt Rijnmond het dienstverleningsconcept Rijnmond Werkt Door ingebracht bij het Regionaal Werkbedrijf. Hierin werken de regiogemeenten in Rijnmond, UWV, Randstad en sociale partners die zich verenigd hebben in het Werkbedrijf samen. Het is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaamheden of opdrachten meer hebben voor hun medewerkers, matcht met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dit gebeurt via een netwerkstructuur, die bestaat uit het samenbrengen van overschot en tekort aan personeel vanuit de verschillende bronnen. 

Al vrij snel hebben wij de eerste bedrijven kunnen helpen op het spoor van werk naar werk. Zo hebben wij een bedrijf uit de havensector gekoppeld aan een bedrijf in de IT-sector. We brengen werkgevers niet alleen in contact met elkaar. We beantwoorden ook vragen, bieden oplossingen bij problemen, zorgen dat de regels duidelijk zijn en begeleiden tijdens het proces.

Wat kunnen andere regio’s hiervan leren? 

Wat we hebben gemerkt is dat de er meer oplossingsrichtingen ontstaan als je de dienstverlening opzet als een netwerkorganisatie waar meerdere organisaties zich aan verbinden. De mogelijkheden worden meer en kansrijker door de regionale aanpak. En als tip; blijf in contact met de werkgevers en doorgrond de behoeftes die er zijn. Door de veranderende omgeving, verandert ook de behoefte van de ondernemer.

Waar word je blij van?

Door deze dienstverlening te faciliteren dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Daar word ik blij van. Het is daarmee een dienstverlening van werk naar werk. Zo voorkomen wij waar mogelijk dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Daarnaast word ik blij wanneer ik contact heb met een werkgever en hoor dat diens bedrijf door deze dienstverlening kan overleven. Arbeidsmarktregio Zwolle

Alex Bolland – Programmasecretaris Werkbedrijf Regio Zwolle

Ondernemers die door de coronacrisis in acute nood verkeren of problemen voorzien kunnen rekenen op de financiële regelingen van de overheid. Maar het is voor ondernemers niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen of welke regelingen voor hen gelden. Om ervoor te zorgen dat geen enkele ondernemer ten onder gaat aan de wirwar van regelingen, is de ‘Regio Zwolle Brigade’ opgericht. Een samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Op de website van de brigade vind je voorlichting over hulpvoorzieningen. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun (arbeidsmarkt-)vraagstukken, zoals vragen over de landelijke noodmaatregelen maar ook vragen die complexer van aard zijn. Wanneer onze professionals het antwoord niet weten, schakelen ze externe aangesloten bedrijven, zoals banken en accountantskantoren, in die de vraag geheel belangeloos oppakken. De regionale Brigade helpt in directe relatie met NLwerktdoor.nl ondernemers met vraagstukken van medewerkers tekort of juist teveel hebben. Het meldpunt brengt vervolgens bedrijven met elkaar in contact, zodat ze samen personeel in- en uit kunnen lenen. 

Daar waar voornamelijk eerst ondernemers/werkgevers zijn getroffen door de gevolgen van de intelligente lockdown worden nu ook de werknemers/inwoners getroffen. Daarvoor hebben we Taskforce Werk opgericht. Deze richt zich volledig op de werkzoekenden/inwoner met een hulpvraag. De bestaande reguliere dienstverlening is en blijft verantwoordelijk voor de kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en blijft zich op deze doelgroep richten. Voor de nieuwe instroom/doelgroep zetten we onder anderen loopbaancoaches in. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat verdringing ontstaat van de kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In beginsel kan er een scholingsvoucher via het ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda worden ingezet om het perspectief van de werkzoekende op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wat kunnen andere regio’s van jullie leren

We hebben het tot nu toe vaak over de kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Nu is iedereen kwetsbaar. In de afgelopen jaren hebben wij heel veel effort gestoken in verbinden en netwerken. Dat en het feit dat we werken met een lichte netwerkstructuur maakt ons wendbaar en daarom kunnen we snel schakelen.

Waar word je blij van?

Er zit heel veel denkkracht bij ons in de regio. Door deze denkkracht aan doe-kracht te koppelen zijn we in staat om in hele korte tijd zowel de ondernemers als de werkzoekenden/inwoner binnen de Regio Zwolle te helpen in deze bijzondere en moeilijke tijd.