Leeragenda

Uit de 35 regionale doe-agenda’s blijkt dat de arbeidsmarktregio’s tegen min of meer dezelfde vraagstukken aanlopen en vergelijkbare oplossingsrichtingen kiezen. Daarom staat binnen Perspectief op Werk naast het doen, ook het van elkaar leren centraal. De leeragenda ondersteunt hierin.

De leeragenda bestaat uit de volgende leerthema’s: competentiegericht werken, werkende samenwerking, open hiring, matchingsevents, matchingstools en –apps, aanpak grote werving en arbeidsmarkt & onderwijs. Deze zijn gedestilleerd uit de regionale doe-agenda’s en gesprekken met arbeidsmarktregio’s. Daarmee is de leeragenda van en voor alle samenwerkende partners in de 35 arbeidsmarktregio’s. Naast het uitwerken van de leerthema’s worden er ook intervisiesessies georganiseerd voor professionals in de arbeidsmarktregio’s.

Met de leeragenda worden de volgende resultaten behaald:

  • Overzicht bieden: Er wordt een samenhangend overzicht geboden over wat er in de 35 arbeidsmarktregio’s en op landelijk niveau aan relevante initiatieven gaande is.
  • Inspireren en verbinden: Op inspirerende wijze worden kennis en ervaring tussen en met arbeidsmarktregio’s uitgewisseld en personen en initiatieven aan elkaar verbonden.
  • Lessen trekken en advies geven: Er worden lessen getrokken uit de uitgewerkte leerthema’s. Op elk thema wordt een richtinggevend advies gegeven over de regionale toepassing.
  • Communicatie: Een communicatiestrategie, website perspectiefopwerk.info en nieuwsbrief ondersteunen de uitvoering van de leeragenda.

Voor het behalen van deze resultaten wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande ontwikkelingen en gremia en gebruik gemaakt van bestaande informatie zoals die beschikbaar is op www.samenvoordeklant.nl. Daarbij zit de uitdaging niet zozeer in het verzinnen van iets nieuws. Er speelt namelijk al ontzettend veel in de 35 arbeidsmarktregio´s, ook op het gebied van innovatie. De uitdaging zit vooral in het meer ontsluiten, verbinden en “veredelen” van het bestaande door het definiëren van werkende principes.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Wil je meedoen of resultaten bekijken? Meld je aan of lees per onderwerp hoe je mee kan doen.


Image