Q&A

De Q&A’s zijn opgedeeld in 3 thema’s:

  1. Perspectief op Werk
  2. Regionale actieplannen
  3. Landelijke leeragenda


1. Perspectief op Werk

Wat doet Perspectief op Werk?
Overheid, werkgevers en onderwijs werken gerichter samen om obstakels in de matching tussen werkzoekenden en werkgevers weg te nemen. Zo kunnen meer mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt. PoW ondersteunt deze beweging door te investeren in regionale actieplannen, leren en ontmoeten.

Wat houdt de intentieverklaring Perspectief op Werk in?
Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO-Raad, OCW en SZW hebben met de intentieverklaring PoW een oproep aan de arbeidsmarktregio’s gedaan om de kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten. Vakbeweging en SBB hebben zich daarbij aangesloten. Met deze gezamenlijke oproep geven we een extra impuls aan de arbeidsmarktregio’s om gerichter samen te werken. 

De arbeidsmarkt vlakt weer af. Komt PoW nog steeds op een goed moment?
Er is op het moment nog altijd vraag naar arbeid op bepaalde delen van de arbeidsmarkt. Wel verschilt de vraag sterk per sector en regio. De uitdaging is nu hoe we mensen die willen en kunnen werken – maar die het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden – zo goed mogelijk kunnen blijven begeleiden in het vinden en behouden van werk. Het versterken van de samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs, om obstakels in de matching weg te nemen, blijft dan ook van belang. 

Hoe ziet de monitoring van Perspectief op Werk eruit? Hoe houden we de vinger aan de pols?
Elk regionaal actieplan is maatwerk en verschilt in inhoud en aanpak. Het monitoren en evalueren van de activiteiten en resultaten van de regionale actieplannen is de verantwoordelijkheid van de arbeidsmarktregio zelf. Het ondersteuningsteam heeft minimaal eenmaal per zes maanden contact met de regio’s, hier is de voortgang ook een gespreksonderdeel. Het voornaamste doel van dit contact is te leren van dat wat werkt en te kijken waar het ondersteuningsteam (en de betrokken partijen) behulpzaam kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij het wegnemen van obstakels in de matching.

Daarnaast voert KplusV een overkoepelende lerende evaluatie uit. Tijdens de uitvoering van de actieplannen ontwikkelen we zo een beeld van wat PoW oplevert, wat werkt en wat minder goed werkt en waar aanpassingen in de aanpak wenselijk en mogelijk zijn.

Waarom gaat het ministerie van SZW deze samenwerking aan?
SZW wil met de financiële bijdrage de arbeidsmarktregio’s – naast de bestaande programma’s – een extra impuls geven om optimaal gebruik te maken van de kansen op de arbeidsmarkt. En hiermee duurzame samenwerking tussen publieke en private partijen te versterken. 

Waarom doen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB NL en LTO NL mee?
Op korte termijn streven werkgeversorganisaties naar behoud van werkgelegenheid en invulling van bestaande vacatures. Voor de langere termijn willen de werkgeversorganisaties ervoor zorgen dat werkzoekenden beter in beeld zijn bij werkgevers, dat de werkgeversdienstverlening aantoonbaar verbetert en dat beschikbare potentiële werknemers sneller en blijvend in beeld komen. We willen dit bereiken door betere samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs. 

Hoe zijn de gemeenten betrokken bij Perspectief op Werk?
De centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s hebben het initiatief genomen om met regionale werkgeversorganisaties, UWV en de andere gemeenten in de regio en overige samenwerkingspartners tot een doelgericht actieplan te komen. Iedere regio heeft zijn eigen plan en taakverdeling gemaakt. Gemeenten spelen – samen met het UWV – een centrale rol in het ondersteunen van mensen die willen en kunnen werken, het in gang zetten van de beweging om deze mensen verder te ontwikkelen, en hun competenties in beeld te brengen. Werkgevers kunnen een kandidaat dan passend werk aanbieden.

Hoe is het UWV betrokken bij Perspectief op Werk?
Het UWV is in alle 35 regio’s betrokken bij PoW. Ook de doelgroep van UWV kan profiteren van de extra impuls van PoW. Er is door UWV meegedacht en meegeschreven aan de actieplannen en UWV werkt mee aan de uitvoering ervan. UWV ziet PoW als een impuls om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Daarnaast ziet UWV PoW als een impuls om de regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, werkgevers en UWV te verbeteren. Met PoW willen we aantonen dat als er goed samengewerkt wordt, dit leidt tot meer matches. De lessen en ervaringen die worden opgedaan in PoW zijn input voor een betere samenwerking op de langere termijn. 

Waarom doet het onderwijs mee?
Het mbo onderwijs doet mee aan PoW, omdat de werkzoekenden waar PoW zich op richt voor een groot deel niet rechtstreeks naar werk kan. Via het mbo kunnen werkzoekenden met en zonder starkwalificatie om- of bijscholen, met als resultaat een mbo diploma en/of startkwalificatie of mbo certificaat. Als dit niet haalbaar is kan de werkzoekende zonder startkwalificatie via het mbo opgeleid worden in de praktijk van een erkend leerbedrijf. De werkzoekende kan dan een praktijkverklaring krijgen. De werkzoekende leert hierbij van een praktijkleermeester om werkprocessen uit te voeren en is hiermee inzetbaar binnen het bedrijf of andere bedrijven in dezelfde branche.


2. Regionale actieplannen

Wat houden de vier pijlers van de regionale actieplannen in?
Aan de regio’s is gevraagd om in de plannen in te gaan op vier pijlers: aanbod, vraag, match en scholing.

  • Aanbod: we helpen iedereen die (met ondersteuning) kan en wil werken. Gemeenten en UWV brengen werkzoekenden uit hun bestand in beeld en bereiden hen waar mogelijk voor op werk. Indien nodig wordt een werkfit-traject ingezet. Gemeenten en UWV presenteren werkzoekenden aan werkgevers op een toegankelijke manier.
  • Vraag: werkgevers bieden voor elke aangeboden werkzoekende een baan, leer of aangepaste plek aan.
  • Match: partijen in de regio maken afspraken over hoe ze vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dit wordt ondersteund met begeleiding en nazorg, zodat de persoon niet vroegtijdig uitvalt en duurzaam aan de slag kan.
  • Scholing: partijen maken afspraken over de inzet van scholing en praktijkleren bij het bij elkaar brengen van werkzoekenden en werkgevers.

Wat is de rode draad van alle actieplannen?
Het zwaartepunt van alle plannen ligt bij het inzichtelijk maken van werkzoekenden, het bevorderen van de betrokkenheid van werkgevers, de aandacht voor nazorg en het aanbieden van leerwerkarrangementen.

Waar kan ik de actieplannen vinden?
DDe actieplannen van alle arbeidsmarktregio’s zijn toegankelijk via www.perspectiefopwerk.info/actieplannen/regionale-actieplannen


3. Landelijke leeragenda

Wat is de leeragenda?
We ontwikkelen een bovenregionale leeragenda die kennis, goede voorbeelden, experimenten en trends & ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio’s inzichtelijk en toepasbaar maakt. De leeragenda bestaat uit denktanks, intervisie, sprintteams en leerkringen. Het handelingsperspectief staat centraal in de leeragenda: wat kan ik leren?

Waarom is een leeragenda nodig?
Uit de 35 regionale actieplannen blijkt dat veel arbeidsmarktregio´s tegen min of meer dezelfde vraagstukken aanlopen en vergelijkbare oplossingsrichtingen kiezen. Door meer kennis te delen tussen en met regio´s, en deze kennis breed toepasbaar te maken, voorkomen we dat het wiel op verschillende plekken opnieuw wordt uitgevonden.

Daarnaast willen we voorkomen dat als PoW als programma stopt, de opgedane kennis verdwijnt. Door middel van de leeragenda halen we de geleerde lessen op en maken we deze lessen waar mogelijk breder toepasbaar. Zo dragen we op een structurele en duurzame manier bij aan het verbeteren van de regionale samenwerking en werkwijze, en daarmee de kwaliteit van het matchingsproces tussen werkzoekende en werkgever.

Voor wie is de leeragenda bedoeld?
De leeragenda is bedoeld voor professionals in de arbeidsmarktregio’s. Dat zijn werkgevers, werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, private bemiddelaars, SW-bedrijven en onderwijsinstellingen.

Welke onderwerpen staan op de leeragenda?
Bij het bepalen van de leerthema´s (onderwerpen op de leeragenda) gaan we uit van de behoefte en het ambitieniveau van de partners in de arbeidsmarktregio´s. De afgelopen periode heeft het ondersteuningsteam de mogelijke leerthema’s geïnventariseerd, o.a. op basis van de regionale actieplannen, landelijke bijeenkomsten en gesprekken met regio´s. Hiervan is een long list gemaakt.

Op de website www.perspectiefopwerk.info zijn de huidige onderwerpen van de leeragenda te vinden.

Hoe kan ik meedoen aan de leeragenda?
Per leerthema zullen we de arbeidsmarktregio’s vragen of ze actief mee willen doen. De arbeidsmarktregio’s kunnen ook gaandeweg nieuwe leerthema’s voordragen bij het ondersteuningsteam via het contactformulier op de website www.perspectiefopwerk.info.

De leeragenda en activiteitenkalender is vindbaar op de website. Via deze website, de nieuwsbrief van PoW en het netwerk (en communicatiekanalen) van de partners van het ondersteuningsteam houden we de regio’s op de hoogte van de leeragenda en activiteiten.