Pilot Sociaal Innovatiefonds voor inclusieve werkvloer van start

Redactie Nieuws

Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms hulp nodig om de bijbehorende business case sluitend te krijgen. Het Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat werkgevers hierbij helpen. Een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen gaat het Sociaal Innovatiefonds vorm geven. Het fonds heeft als doel om werkgevers te stimuleren en te ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen.

Het hebben van werk is belangrijk voor maatschappelijke participatie. Maar voor mensen met een arbeidsbeperking is dit geen vanzelfsprekendheid. Zij hebben vaak moeite om een baan te vinden, omdat zij aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig hebben. Zij zijn afhankelijk van de werkgever om hierin te investeren. In de banenafspraak heeft het kabinet daarom met organisaties voor werkgevers en werknemers afgesproken dat er eind 2025 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Sociaal Innovatiefonds gaat werkgevers helpen om dit doel te bereiken.

Financiering én ondersteuning nodig

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers heel welwillend tegenover een inclusievere werkvloer staan. Toch zijn er maar weinig werkgevers die hier daadwerkelijk in investeren. Uit de haalbaarheidsstudie die Social Finance NL vorig jaar heeft gedaan, blijkt dat het ontbreken van financiering vaak een belangrijke reden is. De huidige stimuleringsmaatregelen zijn veelal gericht op het aannemen van individuen en vergoeden achteraf, terwijl investeringen in een inclusieve werkvloer vaak vooraf plaatsvinden. Maar ook de administratieve druk speelt een rol. Werkgevers laten weten ondersteuning nodig te hebben bij het organiseren en benutten van kansen. Het Sociaal Innovatiefonds kan deze ondersteuning te bieden. Juist nu de corona crisis heeft toegeslagen, is de noodzaak hiervoor nog groter.

Nauwe samenwerking

De haalbaarheidsstudie vormt de basis voor Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital om het Sociaal Innovatiefonds te ontwikkelen. Het consortium doet dit in nauwe afstemming met het ministerie van SZW, het ministerie van EZK, Perspectief op Werk en een brede groep aan stakeholders waaronder vertegenwoordigers van de doelgroep, werkgevers, academici, filantropie en (impact) investeerders. Samenwerking in de arbeidsmarktregio staat centraal, evenals drie impactdoelen; een duurzaam dienstverband, baantevredenheid en het realiseren van een inclusieve werkvloer. Rob Peelen, manager van Social Finance NL: “In dit project gaan we echt op resultaten sturen voor zowel de doelgroep banenafspraak als de werkgevers. We gaan nu eerst aan de slag met de pilotfase, waarin de werking van het Sociaal Innovatiefonds gaan onderzoeken in één arbeidsmarktregio. Als de pilot succesvol is willen we het Sociaal Innovatiefonds snel landelijk uitrollen.”

Voor meer informatie over het Sociaal Innovatiefonds kunt u contact opnemen met Rob Peelen (projectmanager) van Social Finance NL via rob.peelen@socfin.nl of 06-13491932