Tussenevaluatie Perspectief op Werk – de eerste inzichten

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

Op 18 maart is de door KplusV uitgevoerde tussenevaluatie van Perspectief op Werk (hierna PoW) aan de Tweede Kamer aangeboden. De tussenevaluatie geeft inzicht in de impuls die is uitgegaan vanuit PoW voor de periode vanaf de start t/m Q4 2020 en biedt aanknopingspunten om daar waar nodig bij te sturen en/of aspecten aan te scherpen. Het rapport gaat in op de totstandkoming en aanleiding van PoW, de uitvoering van de doe-agenda in regio’s en de impuls van PoW op de samenwerking in de verschillende arbeidsmarktregio’s.

Graag delen we de belangrijkste conclusies uit het rapport.

Covid-19 en doe-agenda

KplusV concludeert dat de uitvoering van de doe-agenda’s vertraging heeft opgelopen. Dat heeft voor een deel te maken met Covid-19. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de aandacht van de arbeidsmarktregio’s deels is komen te liggen bij de crisisdienstverlening, waardoor betrokkenen bij activiteiten vanuit PoW zijn ingezet voor de uitvoering van diverse steun- en herstelmaatregelen. Een deel van de activiteiten die in de oorspronkelijke doe-agenda’s zijn opgenomen zijn daardoor niet tot stand gekomen of hebben slechts in afgeslankte vorm plaats kunnen vinden. De arbeidsmarktregio’s zijn druk bezig geweest met heroriënteren en de positiebepaling van de PoW-activiteiten met betrekking tot de nieuwe realiteit van de arbeidsmarkt.

De onderzoekers zijn kritisch op de ‘doe-stand’ in de arbeidsmarktregio’s. Er is veel tijd besteed aan het opzetten van de samenwerking in de regio’, het opbouwen van een uitvoeringsstructuur en aan de personele invulling. Dit is een belangrijke stap geweest om vertrouwen in elkaar en kennis over diverse werkpraktijken op te bouwen. Daardoor zijn sommige regio’s echter nog onvoldoende toegekomen aan de uitvoering van de projecten. De onderzoekers van KplusV concluderen dan ook dat het belangrijk is de aankomende tijd de nadruk te leggen om het uitvoeren van activiteiten en het zichtbaar maken van de resultaten van de activiteiten op een verbeterde dienstverlening en klantreis. Daarbij geven ze aan niet alleen de succesverhalen te delen, maar ook aandacht te hebben voor wat niet goed gaat. Op die manier wordt PoW ook ingezet als ontwikkeltraject.

Impuls op de samenwerking

PoW heeft de meerwaarde van een bredere samenwerking tussen de partijen in de arbeidsmarktregio’s opnieuw onder de aandacht gebracht. KplusV concludeert dat PoW een goede invloed heeft gehad op de samenwerking in de regio en dat partijen elkaar in de regio’s beter weten te vinden. Daarnaast wordt geconcludeerd dat een samenwerking nooit ‘af’ is en onderhevig is aan diverse factoren. Of een samenwerking goed tot uiting komt heeft met veel verschillende aspecten te maken. Denk bijvoorbeeld aan de structuur waarbinnen de samenwerking plaatsvindt, de context van de samenwerking en de onderlinge relaties. Knelpunten die de onderzoekers signaleren zijn onder andere de mate waarin partijen aangesloten zijn bij de uitvoering versus de betrokkenheid op bestuurlijk niveau en de positie en betrokkenheid van de verschillende partijen in de gehele ketensamenwerking.

KplusV concludeert dat er verschillende succesfactoren te benoemen zijn:

  • PoW is, mede door de beschikbare ontschotte middelen, een aanjager van gezamenlijke regionale (soms vernieuwende) initiatieven. De arbeidsmarktpartijen zijn hiermee in staat gesteld om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.
  • Om van een goede samenwerking te kunnen spreken is het belangrijk dat partijen elkaar goed weten te vinden en inzien wat de rol en meerwaarde van deze partijen is in het proces van arbeidstoeleiding. En open en eerlijk gesprek is hiervoor noodzakelijk.
  • Voor het succes van een samenwerking is het van belang dat er overeenstemming is over de overkoepelende regionale doelstellingen en over de verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelstellingen. Het is verstandig hier op bestuurlijk en ambtelijk niveau duidelijk afspraken over te maken.
  • Een belangrijke succesfactor in de uitvoering van PoW is daarnaast de projectleider. Een goede projectleider zorgt voor een versnelling van de uitvoering en zorgt voor een stabiele samenwerking. De impuls van een programma als PoW is voor een groot deel afhankelijk van de personen die (op het regionaal niveau) met elkaar samenwerken.
  • Om de impuls die door PoW in gang is gezet in de regio’s kracht bij te zetten, is het van belang dat de resultaten van de verbeterde dienstverlening en klantreis ook zichtbaar worden. Hiermee worden partijen ook geënthousiasmeerd en is het gemakkelijker de handen op elkaar te krijgen voor nieuwe projecten.

De onderzoekers vragen daarnaast aandacht voor de borging van de resultaten van Perspectief op Werk. Toewijding op zowel bestuurlijk, ambtelijk als op uitvoerend niveau is daarbij essentieel. Hier lijken slechts enkele regio’s nadrukkelijk mee bezig te zijn, terwijl dit voor de aankomende tijd een belangrijk onderwerp is.

Vervolg

De tussenevaluatie is onderdeel van de lerende evaluatie van Perspectief op Werk. De aankomende tijd gaat KplusV de regio’s in om meer informatie over het verloop van PoW op te halen. Gedurende het aankomende jaar wordt deze informatie via factsheets met de regio’s gedeeld. De eindevaluatie van het gehele programma PoW wordt verwacht in het begin van het vierde kwartaal van 2021.

De hele tussenevaluatie is hier terug te lezen.

Vragen over de tussenevaluatie? Neem dan contact op met Koen van Vliet (k.vanvliet@kplusv.nl) of Bente Lieftink (b.lieftink@kplusv.nl) van KplusV.